O nás

Komunitní centrum Pro Bohatší život

Jsme občanským sdružením, jehož cílem je poskytovat veřejně prospěšné aktivity v oblasti kultury, sportu, vzdělávání, výchovy, poradenství a v dalších oblastech se zaměřením na křesťanské hodnoty. Podrobné informace o našem komunitním centru najdete ve stanovách viz níže.

 

 

 

STANOVY

Komunitního centra Pro bohatší život z.s.

 

Článek I

Název zapsaného spolku

 Komunitní centrum Pro bohatší život z.s.

 

Článek II

Sídlo zapsaného spolku

Družstevní 767, Bohumín 735 81

 

Článek III

Účel zapsaného spolku

Komunitní centrum Pro bohatší život z.s. (dále jen zapsaný spolek) je křesťanským, nepolitickým občanským sdružením, zřízeným podle zákona č. 83/1990 Sb. v platném znění.

Jeho účelem je:
 1. Poskytování veřejně prospěšných aktivit v oblasti kultury, vzdělávání, výchovy, poradenství a dalších oblastech se zaměřením na křesťanské hodnoty.
 2. Spolupráce s organizacemi misijními, charitativními, kulturními a sportovními, se školami, státními a samosprávními úřady, církvemi a náboženskými společnostmi.
 3. Působení na zvyšování zájmu o vzdělanost v oblasti kulturní, společenské, umělecké a náboženské.
 4. Výchova dětí a mládeže ke kvalitnímu životu, prevence sociálně patologických jevů.
Zapsaný spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:
 1. poskytování výuky cizích jazyků;
 2. pořádání aktivit pro děti a mládež;
 3. pořádání přednášek, seminářů k různým kulturním, sociálním a dalším tématům;
 4. spolupráce se školami, ústavy sociální péče, zdravotními zařízeními a charitativními organizacemi;
 5. pořádání koncertů a pěvecko-dramatických vystoupení.
 

Článek IV 

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů
 1. Členem zapsaného spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let bez ohledu na státní příslušnost, která souhlasí s cíli a stanovami zapsaného spolku. Občané, kteří nedosáhli zletilosti, se mohou stát členy zapsaného spolku, pokud s jejich členstvím vysloví písemný souhlas jejich zákonný zástupce.
 2. Členství v zapsaném spolku vzniká potvrzením písemné přihlášky.
 3. O přijetí za člena rozhoduje Ústřední výbor zapsaného spolku na základě písemné přihlášky. Odmítnutí přijetí za člena se děje bez udání důvodu, o čemž je zájemce vyrozuměn.
 4. Okamžikem schválení přihlášky vznikají členu zapsaného spolku práva a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti, plynoucí pro něj z tohoto členství.
5. Práva člena zapsaného spolku:

   a) podílet se na činnosti zapsaného spolku,

   b) spolurozhodovat o činnosti a hospodaření zapsaného spolku,

   c) volit orgány zapsaného spolku,

   d) být volen do orgánů zapsaného spolku,

   e) svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti zapsaného spolku.

   6. Povinnosti člena zapsaného spolku:

a) dodržovat stanovy zapsaného spolku,

b) podílet se na činnosti zapsaného spolku,

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech zapsaného spolku, do nichž byl jmenován či volen.

   7. Členství zaniká předáním písemné odhlášky člena zapsaného spolku předsedovi zapsaného spolku. 

Článek V 

Oddíl 1 – Nejvyšší orgán zapsaného spolku

Orgány zapsaného spolku

 1. Nejvyšším orgánem zapsaného spolku je členská schůze svolávaná statutárním orgánem jedenkrát za rok nebo jinak podle potřeby.
 2. Působnost členské schůze plní rovněž shromáždění delegátů.
 3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.
 4. Shromáždění delegátů je usnášeníschopné, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina delegátů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů delegátů přítomných v době usnášení. Každý delegát má jeden hlas.
 Oddíl 2 – Statutární orgán zapsaného spolku 
 1. Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej výbor zapsaného spolku. Výbor má tři členy (předseda, pokladník a člen výboru) a je volen členskou schůzí (nebo shromážděním delegátů) veřejnou volbou na období jednoho roku.
 2. Výbor zapsaného spolku svolává předseda, nebo jiný jím pověřený člen výboru, na základě pracovního plánu zapsaného spolku. Předseda řídí zapsaný spolek, svolává schůze a řídí jejich jednání.
 3. Pokladník spravuje finanční záležitosti zapsaného spolku, vede o příjmech a výdajích dokumentaci podle obecně závazných právních předpisů.
 4. Člen výboru z pověření předsedy zapsaného spolku svolává výbor, vyhotovuje zápisy z výborových schůzí a ty spolu se zápisy ze schůzí archivuje a vede evidenci členů.
 5. Jménem zapsaného spolku jsou oprávněni jednat: předseda, pokladník a člen výboru. Ve zvláštních případech jsou oprávněni jednat jménem zapsaného spolku další členové spolku pověření výborem. K platnosti úkonů je třeba alespoň jednoho z výše uvedených funkcionářů.
 6. Na jednání výboru jsou podle potřeby přizváni delegáti.
 Oddíl 3 – Delegát 
 1. Delegátem se stává člen zapsaného spolku, který je zvolen členy zapsaného spolku v jednotlivých pracovních skupinách nadpoloviční většinou. Členové volí delegáty na první schůzce pracovní skupiny veřejnou volbou na období jednoho roku.
 2. Delegát svolává schůzky pracovní skupiny.
 3. Delegát přenáší do výboru spolku stanoviska schůzek pracovní skupiny, připomínky, podněty, stížnosti a doporučení členů. Na schůzkách skupiny informuje členy o jednání výboru zapsaného spolku a zabezpečuje plnění rozhodnutí výboru.
 

Článek VI

Správní rok 
 1. Správní rok začíná 1. ledna a končí 31. prosince stejného roku.
 2. Správní rok je funkčním obdobím všech volených členů orgánů zapsaného spolku.
 3. Správní rok je účetním obdobím pro interní potřeby zapsaného spolku.
 

Zásady hospodaření zapsaného spolku

Článek VII
 1. Zapsaný spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 2. Zdrojem příjmů jsou výtěžky z akcí pořádaných zapsaným spolkem a sponzorské příspěvky, dary, příspěvky státu, popřípadě finance z fondů EU.
 3. Způsob využití příjmů je v souladu s účelem zapsaného spolku stanoveným v článku III.
 4. Výplaty prostředků provádí pokladník zapsaného spolku a předkládá je ke schválení výboru zapsaného spolku.
 5. Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.
 

Článek VIII 

Kontrola hospodaření 
 1. Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem zapsaného spolku a jedenkrát ročně při výroční členské schůzi.
 

Článek IX

Zánik zapsaného spolku
 1. Zapsaný spolek zaniká:
 1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným zapsaným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze

zapsaného spolku,

 1. pravomocným rozhodnutím státních orgánů.

2. Po zániku zapsaného spolku budou veškeré finanční prostředky použity pro potřeby Křesťanského sboru

Bohumín.

 

Závěrečné ustanovení 

Článek X
 1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost zapsaného spolku ustanoveními § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).
 2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí nebo shromážděním delegátů.
 3. V Bohumíně, dne 19. 7. 2015